Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

HOTEL CLUB TRIO***

Pobialova 846/10, 702 00 Ostrava (dále jen „Hotel“) provozovaného: VEMINI Gastro s.r.o.

IČO: 07080174, DIČ: CZ07080174

se sídlem podnikání Pobialova 846/10, 702 00 Ostrava

            1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

 1. 1.1    HOTEL CLUB TRIO*** (dále jen Hotel) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro poskytování služeb - ubytování a s tím spojené služby poskytované   Hotelem, např. stravování a jiné doplňkové služby (dále jen „služby“) jiným fyzickým osobám (dále jen „klient“), které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti Hotelu a klientů. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád a Storno podmínky.
 2.  
 3. 1.2     Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění) a obchodním            zákoníkem (č. 513/1991 Sb., v platném znění).

            2. Rezervace

 1. 2.1      Hotel je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě rezervace a uzavřené ubytovací smlouvy. Ke vzniku smluvního vztahu, tj. k závaznému potvrzení rezervace, dojde po uhrazení zálohy klientem a nebo písemným potvrzením obou stran. Zasláním rezervace Hotelu a úhradou zálohy klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že souhlasí s jejich úplným zněním. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách hotelu www.hotel-trio.cz.
 2.  
 3. 2.2     Klient   je   povinen   provést   rezervaci ubytování v písemné formě. Písemnou rezervací se rozumí objednávka pobytu, na základě které si klient objedná služby prostřednictvím webového rozhraní na webových stránkách hotelu www.hotel-trio.cz, případně elektronickou poštou na adrese info@hotel-trio.cz.
 4.  
 5. 2.3    Při tvorbě online rezervace prostřednictvím webových stránek Hotelu je třeba vyplnit rezervační formulář se všemi požadovanými údaji. Po finálním odsouhlasení a odeslání rezervace obdrží klient potvrzení rezervace, ve kterém jsou zobrazeny všechny podrobné informace o rezervaci a specifikace služeb.
 6.  
 7. 2.4    Veškeré změny rezervace je nezbytné provést písemně. Změna bude Hotelem zpětně potvrzena, pokud ji půjde realizovat. Pokud změnu nelze provést, bude o tom klient Hotelem také informován.
 8.  
 9. 2.5    Hotel si vyhrazuje právo odmítnout rezervaci zejména z důvodu technických nebo jiných příčin, nebo z důvodu naplnění kapacity hotelu, které brání v řádném poskytování služeb. Pokud nastanou okolnosti v důsledku vyšší moci nebo mimořádné okolnosti, může Hotel pobyt zrušit nebo změnit.
 10.  
 11. 3. Smlouva o ubytování

  3.1     Ubytování klientů v Hotelu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Hotel poskytuje klientovi přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a klient se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s tím spojené ve lhůtě stanovené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

  3.2    K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemného potvrzení rezervace a okamžikem, kdy Hotel od klienta obdrží částku představující zálohu na ubytování.

  3.3    Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí písemné potvrzení rezervace e-mailem. Rezervace může být také potvrzena automaticky vygenerovaným e-mailem rezervačního systému.

  3.4    Pokud klient nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v Hotelu, je Hotel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li klient na své pochybení ze strany Hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

  3.5    Klient je povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu uvedených v rezervaci odpovídá objednávající klient. Hotel není povinen ověřovat správnost a pravdivost údajů sdělených mu klientem a za případné zneužití nenese odpovědnost.

  4. Práva a povinnosti smluvních stran

  4.1    Základní povinnosti klienta během pobytu a při využívání služeb Hotelu se řídí Ubytovacím řádem Hotelu, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

  4.2    Základní práva klienta:

  • Právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Hotelu známy a které se dotýkají objednaných služeb
  • Právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Hotelem

  4.3    Základní povinnosti Hotelu:

  • Při zpracování osobních údajů klienta je Hotel povinen dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech
  • Informovat klienta o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění důležité a jsou Hotelu známy
  • Poskytnout klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené rezervace
  • Zajistit osobám uvedeným v rezervaci pobytu poskytnutí služeb specifikovaných v této rezervaci v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy

  4.4    Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

  5. Cena pobytu

  5.1    Ceny pobytu a služeb Hotelu jsou uvedeny na webových stránkách hotelu www.hotel-trio.cz.

  5.2   Cena pobytu vychází z požadavků klienta na pobyt a poskytované služby a je sestavena na základě aktuálního ceníku Hotelu a poplatků souvisejících s ubytováním (např. poplatek z pobytu obci, poplatek za doplňkové služby atd.).

  5.3   Hotel si vyhrazuje právo   upravit   ceny   v případě,  že   v době   od   přijetí   objednávky do uskutečnění pobytu dojde ke změně právních a zejména daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. vyšší moci. V takovém případě je Hotel povinen klienta o úpravě ceny bez zbytečného odkladu upozornit, a to nejpozději při zahájení pobytu.

  6. Platební podmínky

  6.1    Hotel je oprávněn stanovit zálohu za cenu pobytu a její výši. Platební podmínky a způsob platby jsou uvedeny v rezervaci pobytu. Platbou je uzavřena ubytovací smlouva a rezervace je závazná pro obě smluvní strany a současně klient úhradou zálohy vyjadřuje svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami hotelu včetně storno podmínek a z nich vyplývající případné povinnosti úhrady sankčního storno poplatku formou jednostranného zápočtu.

  6.2    Klient je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených ve výzvě k úhradě. V případě neuhrazení zálohy řádně a včas se rezervace klienta ruší a Hotel není povinen rezervovat pro klienta pobyt ani poskytnout klientovi další služby.

  ​​​​​​​6.3    Jakmile Hotel obdrží od klienta rezervaci v písemné formě, vystaví současně s potvrzením rezervace klientovi výzvu k úhradě zálohy znějící obvykle na výši 50 % z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle klientovi na e-mailovou adresu uvedenou klientem v rezervaci. Údaje nezbytné k provedení úhrady zálohy jsou uvedeny ve výzvě k úhradě.

  ​​​​​​​6.4    V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit zálohu předem (obvykle záloha není požadována pouze v případě pobytů rezervovaných deset a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování), pak úhrada pobytu musí být provedena v plné výši, a to v okamžiku nástupu k ubytování před poskytnutím první služby.

  ​​​​​​​6.5    Cena pobytu, nebo její zbývající část po uhrazení zálohy, je splatná nejpozději při zahájení pobytu. Cena dalších služeb poskytnutých Hotelem klientovi během jeho pobytu je splatná nejpozději při ukončení pobytu. Během pobytu se cena dalších služeb zpravidla připisuje na hotelový účet klienta. Tento je následně uhrazen při ukončení pobytu. Dle požadavku klienta Hotel umožňuje také průběžnou úhradu využitých služeb klientem.

  7. Storno podmínky

  7.1   Storno podmínky v běžném stavu

  Včasné zrušení pobytu: Klient má právo před zahájením pobytu pobyt zrušit. Zrušení pobytu (tzv. storno pobytu, resp. odstoupení od potvrzené objednávky pobytu) je klient povinen uskutečnit písemnou formou na e-mail: info@hotel-trio.cz. Pokud tak učiní 14 a více dní před zahájením pobytu, nevztahuje se k tomuto zrušení žádný storno poplatek.

  Zrušení (storno pobytu) 13 a méně dnů před zahájením pobytu: Ubytovatel při zrušení pobytu ze strany klienta je v tomto případě oprávněn vyúčtovat klientovi sankční storno poplatek. Pro stanovení sankčního storno poplatku je rozhodující datum přijetí emailu se zrušením pobytu. Úhrada sankčního storno poplatku bude provedena jednostranným zápočtem, resp. srážkou sankčního storno poplatku z uhrazené zálohy klienta a nebo zaslání výzvy k úhradě tohoto poplatku. Souhlasem s VOP (Všeobecné obchodní podmínky) jejichž součástí je ujednání o záloze a storno podmínkách (Z+SP), dává klient k tomuto zápočtu svůj neodvolatelný souhlas.

  Výše sankčního storno poplatku je vyčíslena procenty z částky odpovídající objemu všech objednaných služeb včetně DPH a podle data zrušení pobytu:

  • storno 14 a více dnů před zahájením pobytu: 0 %
  • storno 13 - 10 dnů před zahájením pobytu: 30 % z celkové ceny objednaných služeb
  • storno 9 - 3 dnů před zahájením pobytu: 50 % z celkové ceny objednaných služeb
  • storno 2 a méně dnů před zahájením pobytu a nedojezd: 100 % z celkové ceny objednaných služeb

  V případě zkrácení termínu pobytu oznámeného klientem písemně před nástupem na pobyt, platí stejné storno podmínky jako při zrušení pobytu (viz výše).

  V případě zkrácení termínu pobytu oznámeného klientem po nástupu na pobyt, má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu. V případě, že host svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

  V případě stornované objednávky provede hotel nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy klientovi s odečteným sankčním storno poplatkem, pokud tento vznikne. Záloha se vrací formou bankovního převodu na účet, ze kterého přišla úhrada zálohy, případně na jiný účet písemně uvedený klientem. Transakční náklady spojené s vrácením zálohy jdou na vrub klienta.

  ​​​​​​​​​​​​​​7.2  Storno podmínky v mimořádných situacích

  V případě zásahu vyšší moci, epidemie, opatření vlády s následkem omezení či uzavření provozu je uplatňován odlišný přístup. Storno podmínky platné při běžném stavu se nahrazují postupem, při němž budou všem klientům za neuskutečněné pobyty a služby nebo za zrušené pobyty klientem vystaveny vouchery nebo dárkové poukazy v hodnotě jimi zaplacených záloh s dlouhou dobou platnosti (6 - 12 měsíců).

  ​​​​​​​7.3   Storno podmínky pro firmy a skupinové pobyty

  U firemních akcí a skupinových pobytů pro více než 10 osob platí standardní storno podmínky, pokud není s klientem dohodnuto jinak, a to v závislosti na rozsahu a náročnosti akce.

  8. Reklamace

  ​​​​​​​8.1    Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Hotelu prokazatelně nižší než bylo sjednáno v potvrzené rezervaci, má klient právo na reklamaci. V případě oprávněné reklamace má klient právo na odstranění zjištěného nedostatku, poskytnutí náhradního plnění nebo na slevu z ceny poskytnutého plnění. V případě, že klient z důvodů na své straně nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

  ​​​​​​​8.2    V případě reklamace služeb je klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky a závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v době pobytu a v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, sepíše s Hotelem písemnou reklamaci ve dvou vyhotoveních s podpisy obou stran. Pokud nebude reklamace podána ihned, zmenšuje se nebo zaniká nárok klienta na náhradu později vzniklých škod, kterým mohl včasným podáním zabránit.

  ​​​​​​​8.3    V případě ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které vznikly klientovou vinou nebo spoluvinou. Klient nese odpovědnost za škody, které způsobí na vybavení pokoje či hotelu. Hotel má své procesy nastaveny tak, aby v uklizeném pokoji připraveném pro příjezd klienta bylo vše bez závad a plně funkční, je proto doporučeno klientům, aby si pokoj před zahájením jeho prvního užívání zkontrolovali a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásili na recepci. Pouze tento postup je průkazný. Jakýkoliv jiný postup bude vycházet z nastavených procesů na straně hotelu.

  9. Ochrana osobních údajů a obchodní sdělení

  ​​​​​​​9.1   Úvodní ustanovení

  Hotel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a byly poskytnuty dobrovolně.

  Zásady ochrany osobních údajů mohou být upravovány a aktualizovány zejména v souvislosti se změnami související legislativy. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.08.2018.

  ​​​​​​​9.2    Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  Hotel zpracovává zejména osobní údaje nezbytné k uzavření ubytovací smlouvy. Osobní údaje poskytnuté pro tento účel nejsou dále používány k jiným účelům nebo zpřístupněny třetím osobám. Osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

  Klient souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, IČ a DIČ u podnikajících fyzických osob, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu nebo jiného adekvátního dokladu totožnosti předloženého při ubytování. V ojedinělých případech Hotel zpracovává údaje o datu narození, rodné číslo a číslo bankovního účtu, a to pouze pro účely uzavření ubytovací smlouvy a na výslovný požadavek klienta, pokud je nutné tyto údaje do smlouvy uvést.

  ​​​​​​​9.3    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  Osobní údaje Hotel získává od jejich subjektů a zpracovává na základě těchto právních důvodů:

    • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti
    • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
    • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

  Účelem zpracování osobních údajů je:

    • plnění zákonných povinností ubytovatele (vedení evidencí a statistik daných zákonem)
    • vyřízení poptávky pobytu nebo jiných služeb a uzavření ubytovací smlouvy, poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření ubytovací smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít
    • zasílání obchodních sdělení a newsletterů

  ​​​​​​​9.4    Zasílání obchodních sdělení

  Hotel zpracovává osobní údaje klienta za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Hotelem, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Klient vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení na svou e-mailovou adresu v poptávkovém nebo rezervačním formuláři zatržením políčka „Souhlasím se zasíláním marketingových sdělení hotelu“.

  ​​​​​​​9.5    Doba uchování osobních údajů

  Osobní údaje Hotel zpracovává a uchovává po dobu, po kterou poskytuje své služby či plní vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytně nutnou, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování (pro plnění archivačních povinností a k plnění zákonných povinností podle právních předpisů). Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

  ​​​​​​​9.6    Práva subjektu související se zpracováním osobních údajů

  Subjekt údajů má následující práva plynoucí ze zpracování osobních údajů:

    • právo na přístup k osobním údajům
    • právo na opravu osobních údajů
    • právo na výmaz osobních údajů
    • právo na omezení zpracování údajů
    • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
    • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
    • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

  ​​​​​​​9.7    Sdílení osobních údajů se třetími stranami

  Osobní údaje Hotel neposkytuje třetím stranám kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro Hotel a jeho jménem, pokud pro to není právní základ. Hotel neposkytuje osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové účely. Hotel může osobní údaje dle zákona poskytnout třetí straně jen pokud to zákon umožňuje za účelem ochrany a hájení práv, majetku a oprávněných zájmů Hotelu nebo pokud to stanoví zákon v jiných případech (např. pokud jde o orgány veřejné moci). Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky.

  9.8    Podmínky zabezpečení osobních údaj

 12. Hotel přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů klientů (technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy ad.). K osobním údajům mají přístup jen pověřené osoby, jedná se zejména o zaměstnance na úseku recepce, účetní a provozní.

  10. Ubytovací řád

 13. 10.1.     Každá ubytovaná osoba ( dále jen „host „) je povinna se při příjezdu zapsat na recepci hotelu a prokázat věrohodně svoji totožnost minimálně v rozsahu údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo průkazu totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Host, který je povinen být pro vstup do ČR vybaven vízem je povinen se platným vízem prokázat. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, hotel mu není povinen poskytnout ubytování.

 14. 10.2.    Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem hotelu při příjezdu. Platba na fakturu je možná, je-li předem zaslána objednávka a zaplacená záloha v požadované výši. Hosti přijíždějící přes smluvní CK jsou povinni předložit voucher nebo platný doklad o zaplacení svého pobytu, který obdrží od CK. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu hotově nebo kreditní kartou. Při příjezdu je hotel oprávněn vyžádat si kreditní (bankovní) kartu hosta pro provedení předautorizace. Předautorizace slouží pouze jako garance úhrady čerpání možných doplňkových (zvláštních) služeb. Při uhrazení všech hostem čerpaných doplňkových (zvláštních) služeb bude nejpozději v den odjezdu tato předautorizace zrušena.

 15. 10.3.    Pultové ceny ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci hotelu a na webových stránkách www.hotel-trio.cz.

 16. 10.4.    V odůvodněných případech, po projednání s hostem, může hotel nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno. Hotel v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky a byla dodržena odpovídající kategorie.

 17. 10.5.    Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj v den plánovaného příjezdu od 14.00 do 18.00 hodin. Eventuální pozdní příjezd musí být předem ohlášen.

 18. 10.6.    V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14.00 hodin. V den odjezdu je host povinen pokoj odevzdat do 11.00 hod.

 19. 10.7.    Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo je podezřelý z vážné přenosné choroby, je hotel oprávněn odmítnout mu poskytnout ubytování.

 20. 10.8.    Host může přijímat návštěvy na pokoji v době od 8.00 do 22.00 hodin, avšak pouze s ohlášením v hotelové recepci.

 21. 10.9.    Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.

 22. 10.10.  Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.

 23. 10.11.   Z bezpečnostních důvodů není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů, např. varná konvice. Výjimkou jsou pouze holící strojky, kulmy, nabíječky na mobilní telefony a notebooky.

 24. 10.12.    Je zakázáno rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách hotelu a každý host je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a protipožární předpisy.

 25. 10.13.    Hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wi-fi free v hotelových pokojích.

 26. 10.14.    Děti do 12 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorech hotelu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách hotelu.

 27. 10.15.    Vchod i odchod z hotelu je hostům hotelu umožněn nepřetržitě.

 28. 10.16.    Hotel je nekuřácký včetně všech přilehlých prostor. Host je povinen tuto skutečnost respektovat, v případě porušení je hotel oprávněn účtovat pokutu ve výši 4000,-Kč za účelem speciální úklidu a čištění.

 29. 10.17.    Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

 30. 10.18.    Se souhlasem hotelu mohou být spolu s hostem ubytováni i psi a jiná drobná zvířata hosta, a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní ubytované hosty a host si po svém zvířeti uklidí exkrementy. Škody způsobené zvířetem je povinen uhradit host. Zvířata nemají povolen vstup do ostatních prostor hotelu (restaurace)

 31. 10.19.   V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou hoteloví hosté povinni dodržovat noční klid.

 32. 10.20.   Případné stížnosti a závady na straně hotelu se řeší Reklamačním řádem. Stížnost je nutné uplatnit ihned písemnou formou.

 33. 10.21.    Za veškeré cennosti, klenoty, peníze a jiné věci hotel neodpovídá. Za případnou ztrátu cenností nenese hotel odpovědnost. Ke všem případům ztráty bude přivolaná Policie ČR.

 34. 10.22.    Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host v plné výši včetně nadměrného znečištění pokoje.

 35. 10.23.    Nápoje v minibaru nejsou zahrnuty do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru je host povinen nahlásit na recepci hotelu.

 36. 10.24.    Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto hotelovým řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto hotelového řádu a souhlasí s plněním vyplývajících povinností. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.

 37. 10.25.    Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

 38. 10.26.    Vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového provozu.

           11. Závěrečná ustanovení

 1. 11.1   Smluvní vztah mezi Hotelem a klientem se řídí, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo smlouvě s klientem stanoveno jinak, příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2.  
 3. 11.2   ​​​​​​​Hotel má právo měnit a doplňovat Všeobecné obchodní podmínky. V případě této změny bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách Hotelu www.hotel-trio.cz.
 4.  
 5. 11.3   Pokud klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit, jinak se má za to, že se změnou podmínek souhlasí. Pokud klient s některou částí Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, není oprávněn službu využívat.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly uveřejněny na webových stránkách Hotelu a nabývají platnosti a účinnosti dne 01.08.2018.

Za HOTEL CLUB TRIO*** (firmu VEMINI Gastro s.r.o.)

Veronika Sobolewski, jednatel společnosti a provozní hotelu v.r.

​​​​​​​

   

 

Napsat recenzi

Jméno*

Příjmení*

E-mail*

Datum pobytu*

Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí nebo s oddělenými postelemi

rozměr 45 m2
soukromý kuchyňský kout

Pokoj pro ty, kteří nepotřebují služby navíc, ale vystačí si sami vevlastním pokoji. Do pokoje je možné ubytovat maximálně 2 osoby, které bodou mít k dispozici sedací soupravu, koupelnu součástí pokoje a vlastní kuchyňský kout pro přípravu pokrmů.

Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji