Zásady ochrany osobních údajů

Informační text pro klienty Hotelu Club Trio o zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen „GDPR“, nejdůležitější informace o Vašich osobních údajích, které zpracovává společnost VEMINI Gastro s.r.o., IČO: 07080174, se sídlem Pobialova 846/10, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 74438 („VEMINI Gastro s.r.o.“, „Hotel Club Trio“ nebo „my“).

1. Jaké údaje zpracováváme?

A) Údaje klientů
Na základě Vaší rezervace (či pobytu bez rezervace) zpracováváme osobní údaje klientů v následujícím rozsahu:

 • identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, či obdobného dokladu a případně též e-mailová adresa a telefonní číslo),
 • v případě podnikajících fyzických osob také označení podnikající fyzické osoby, sídlo, IČO, DIČ, údaj o plátci DPH,
 • v případě služebních cest nepodnikajících osob také údaje o organizaci, která pobyt objednala, či uhradila),
 • údaje o účelu pobytu, příp. údaj o tom, že klient je osobou, která nepodléhá platbě místního poplatku z pobytu,
 • informace o Vašem členství ve věrnostním programu,
 • údaje o Vašem pobytu a využívaných službách a o výši a způsobu platby za poskytnuté služby (v případě bezhotovostní úhrady číslo bankovního účtu, či údaje o platební kartě),
 • v případě cizích státních příslušníků kromě výše uvedených údajů také datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, adresa trvalého bydliště v zahraničí,

B) Fotodokumentace z pořádaných akcí
U námi pořádaných akcí pořizujeme v přiměřeném rozsahu fotodokumentaci (situační záběry z akcí) za účelem následného zveřejnění vybraných fotografií na našich webových stránkách pro propagační účely Hotelu Club Trio. Takovýmto způsobem nejsou primárně zobrazováni návštěvníci konkrétní akce, nýbrž celková atmosféra akce, záběry nejsou zveřejňovány v detailním rozlišení, nepřipojujeme k nim ani popisky konkrétních osob návštěvníků akce. Dle odborného názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů se v takových případech nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí dle občanského zákoníku; souhlas se zpracováním osobních údajů k „ilustračním“ snímkům tedy není třeba vyžadovat.

Na pořizování fotodokumentace jsou návštěvníci předem upozornění formou piktogramu fotoaparátu, naši fotografové jsou viditelně označeni a fotodokumentace je pořizována pouze v hlavním prostoru akce a návštěvníci tak vždy mají možnost pobývat v prostorech, kde není fotodokumentace pořizována. V případě jakýchkoli pochybností, či dotazů k pořizování fotodokumentace máte možnost obrátit se na nás na níže uvedených kontaktech.

2. Na základě čeho a za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

A) Zpracování nezbytné pro plnění právních povinností

Poskytnutí a zpracovávání veškerých výše uvedených osobních údajů, s výjimkou údaje o e-mailové adrese a telefonním čísle a informace o Vašem členství ve věrnostním programu, je nezbytné pro účely plnění našich právních povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu cizinců na území České republiky a také z účetních a daňových předpisů.

B) Zpracování nezbytné pro plnění smluvního vztahu

Zpracování Vašich identifikačních údajů a údajů o Vašem pobytu a o poskytnutých službách a o výši a způsobu jejich úhrady je nezbytné pro účely plnění smluvního vztahu týkajícího se Vašeho pobytu, tedy zajištění objednávek a rezervací, uzavření a plnění smluv týkající se námi nabízených a poskytovaných ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb.
Tyto údaje zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a VEMINI Gastro s.r.o., jehož předmětem je poskytování ubytovacích služeb, stravovacích služeb apod.. Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb.

C) Důsledek neposkytnutí údajů

Bez poskytnutí výše uvedených údajů Vám nemůžeme poskytnout naše ubytovací služby. Pro poskytnutí stravovacích a dalších služeb žádné Vaše osobní údaje nepotřebujeme a tedy je pro tento účel ani nezískáváme a nezpracováváme.

D) Zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace o Vašem pobytu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, účelem zpracování je zde výhradně možnost zasílat Vám marketingová a obchodní sdělení, tedy informace o zajímavých novinkách, slevách apod.

Osobní údaje v tomtéž rozsahu zpracováváme též pro zasílání dotazníků spokojenosti po pobytu v našich hotelech, za účelem ověřit Vaši spokojenost s našimi službami a trvale zvyšovat kvalitu našich služeb pro Vás.
V našich hotelech nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb našimi hosty. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnutých službách v rozsahu nezbytném pro vedení takovéhoto sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. Obdobně bychom byli nuceni zpracovávat nezbytné údaje též v případě neuhrazení našich služeb, či v případě nám způsobené škody.

E) Zpracování na základě souhlasu

Na základě Vašeho souhlasu nebo nastavení povolení používaných aplikací ve Vašem internetovém prohlížeči zpracováváme technické informace získané při návštěvě našich internetových stránek – podrobně viz separátní informační text dostupný na www.hotel-trio.cz/cs/cookies.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním výslovného sdělení na naši adresu (VEMINI Gastro s.r.o., Pobialova 846/10, 702 00 Ostrava), či e-mailovou adresu info@hotel-trio.cz, příp. změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení VEMINI Gastro s.r.o.. Dle GDPR není odvoláním souhlasu dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

F) Automatizované zpracování Vašich údajů

V žádném případě neprovádíme automatizované rozhodování, či jiné automatizované zpracování Vašich osobních údajů, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

3. Zdroj osobních údajů

Veškeré výše uvedené údaje získáváme přímo od Vás, v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb.

Pokud Vám rezervaci našich služeb zajistila jiná osoba (typicky to bývá zaměstnavatel v případě služebních cest), získáváme Vaše základní identifikační a kontaktní údaje (v rozsahu jméno a příjmení a telefonní číslo, případně e-mailovou adresu) přímo od této osoby.

U rezervací zadaných prostřednictvím rezervačních portálů nám Vaše základní identifikační a kontaktní údaje (v rozsahu jméno a příjmení a telefonní číslo, případně e-mailovou adresu) předává rezervační portál.

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho pobytu v našem hotelu. Následně po jeho ukončení zpracováváme pouze:

 • Údaje, u kterých nám povinnost jejich zpracování vyplývá z relevantních právních předpisů, a to pouze po dobu, která je nezbytná dle těchto právních předpisů. (Např. účetní a daňové doklady, které Vám vystavujeme, obsahují též některé Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.)
 • Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a informaci o Vašem pobytu pro účely přímého marketingu Hotelu Club Trio (zasílání informací o zajímavých novinkách, či slevách našich služeb apod.) a pro zasílání dotazníků spokojenosti. Údaje pro zasílání dotazníků spokojenosti zpracováváme pouze do doby vyhodnocení dotazníků (maximálně 1 měsíc po Vašem pobytu). Pro účely přímého marketingu zpracováváme Vaše údaje uvedené výše do doby, než nám sdělíte svůj případný nesouhlas s dalším takovýmto zpracováním.
 • Údaje nezbytné pro účely existujících, či reálně hrozících sporů. Tyto údaje zpracováváme pouze do doby pravomocného rozhodnutí sporu a splnění povinností z rozhodnutí vyplývajících, resp. do doby, v níž může případně dle platných právních předpisů dojít ke sporům o poskytnuté služby.

Údaje o cookies a datech protokolů zpracováváme po dobu maximálně 13 měsíců od posledního využití cookies, či dat protokolů.

Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje pravidelně likvidujeme, a to v papírové i elektronické formě.

5. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

A) Předávání třetím osobám
Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci, u nichž povinnost předání údajů vyplývá z platných a účinných právních předpisů (tak je tomu typicky u údajů, které zpracováváme na základě zákona o místních poplatcích, či na základě zákona o pobytu cizinců na území České republiky).

6. Jakým způsobem VEMINI Gastro s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů

Veškeré osoby, které na naší straně přijdou do styku s osobními údaji, mají uloženu povinnost zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s VEMINI Gastro s.r.o., popřípadě se zpracovatelem.

7. Vaše práva dle platné právní úpravy

Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:
- právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme; toto zahrnuje právo získat od VEMINI Gastro s.r.o. následující informace:

 • potvrzení, zda VEMINI Gastro s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje
 • přístup k těmto osobním údajům,
 • informace o účelech zpravování,
 • o kategoriích dotčených osobních údajů,
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny,
 • o plánované době uložení, či kritériích k jejímu stanovení,
 • o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, či právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • o právu podat stížnost k dozorovému úřadu,
 • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů – od Vás,
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné; opravu provede VEMINI Gastro s.r.o.  s ohledem na technické možnosti bez zbytečného odkladu,
 • právo požadovat výmaz osobních údajů v případech stanovených GDPR, např. v případě odvolání souhlasu se zpracováním, či vznesení námitky proti zpracování, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány apod. Můžete tedy požádat o výmaz Vašich osobních údajů, tato možnost však neplatí v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, a v některých dalších případech stanovených GDPR.
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech předvídaných GDPR, jako je tomu např. v případě, kdy popíráte přesnost osobních údajů, vznášíte námitku proti zpracování apod.
 • právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu, či na základě nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy s Vámi, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. V takových případech Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému, Vámi určenému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů, včetně zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud v takovém případě neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme v takovém případě Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním výslovného sdělení na naši adresu (VEMINI Gastro s.r.o., Pobialova 846/10, 702 00 Ostrava), či e-mailovou adresu info@hotel-trio.cz, příp. změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení VEMINI Gastro s.r.o. Dle GDPR není odvoláním souhlasu dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů v GDPR výslovně uvedených,
 • kromě výše uvedeného máte v případě, kdy se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Naše kontaktní údaje

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese VEMINI Gastro s.r.o., Pobialova 846/10, 702 00 Ostrava, či na e-mailové adrese veronika.sobolewski@gmail.com.

 

 

Napsat recenzi

Jméno*

Příjmení*

E-mail*

Datum pobytu*

Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí nebo s oddělenými postelemi

rozměr 45 m2
soukromý kuchyňský kout

Pokoj pro ty, kteří nepotřebují služby navíc, ale vystačí si sami vevlastním pokoji. Do pokoje je možné ubytovat maximálně 2 osoby, které bodou mít k dispozici sedací soupravu, koupelnu součástí pokoje a vlastní kuchyňský kout pro přípravu pokrmů.

Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji
Televize na pokoji